fbpx

Forretningsbetingelser

Monospace er organiseret som en personligt ejet virksomhed med CVR nr. 34319707 og har hjemsted i Esbjerg. Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Monospace udfører, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1. Generelt

 1. Forretningsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.
 2. Forretningsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem Monospace og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
 3. Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. De vil altid modtage link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.
 4. Al korrespondance mellem Monospace og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2. Ordrebekræftelse / tilbud

 1. Tilbuddet og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med link til Monospace’s forretningsbetingelserne (denne side).
 2. Tilbuddet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når tilbuddet accepteres, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
 3. Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 14 dage fra afgivelsesdato.

3. Opgaven

 1. Kunden er ansvarlig for, at Monospace rettidigt og forud for opgavens opstart modtager en opgavebeskrivelse med de nødvendige forudsætninger, informationer og data.
 2. Når Monospace modtager en opgave, aftales omfanget heraf med kunden, hvorefter det kan justeres løbende efter behov. En opgave indeholder som udgangspunkt 1. korrektur og efterfølgende rettelser. Monospace’s 2. korrektur er således ekstra arbejde, som faktureres særskilt med mindre andet er skriftligt aftalt.
 3. Mangelfuld levering, fejlagtige informationer eller ændrede forudsætninger fra kunden kan medføre ekstra betaling
 4. Hvis kunden ikke rettidigt leverer alle nødvendige forudsætninger, informationer og data, kan Monospace ikke garantere rettidigt levering eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt ikke overholdes.
 5. Almindeligvis opbevares kopi af det færdige ydelse/materiale i 2 år efter leveringen, dog kun ½ år efter samarbejdets ophør. Monospace udleverer en kopi på anmodning, forudsat af der ikke er forfaldne krav mod kunden. Kunden betaler tidsforbrug og omkostningerne forbundet hermed.

4. Fortrolighed

 1. Parterne forpligter sig til under og efter et samarbejde at behandle viden om hinanden fortroligt.
 2. Monospace er forpligtet til at behandle alle oplysninger i relation til opgaven og kunden fortroligt. Alle medarbejdere og freelancere hos Monospace har underskrevet en fortrolighedserklæring.

5. Fakturering og betaling

 1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Monospace. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 2. Der betales normalt et acontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, et acontobeløb svarende til ca. 25% af det samlede beløb ca. midtvejs i opgaven, normalt ved godkendt korrektur, og et slutteligt beløb svarende til 25% af det samlede beløb ved endelig aflevering af materialer tilhørende opgaven, med mindre andet aftales skriftligt. Kunden vil modtage en e-mail med anmodning om indbetaling af aconontobeløbet. Det vil fremgå af tilbuddet og ordrebekræftelsen om Monospace ønsker at benytte sig af retten til at anmode om et acontobeløb. Kvittering for eventuelt acontobeløb tilsendes kunden særskilt, senest 24 timer efter at beløbet er registreret indgået på vores bankkonto.
 3. Hvis andet ikke er aftalt, fremsendes faktura ved opgavens eller delopgaves afslutning. Monospace forbeholder sig retten til undervejs i processen at acontofakturere, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 4. I tilfælde af hasteleverancer forbeholder Monospace sig retten til at pålægge hastetillæg. En hasteleverance defineres som enten ønsket levering inden for de næstkommende 48 timer, ønsket levering, der kræver arbejde i weekenden, på helligdage eller i ferieperioder, eller hvis det vurderes, at Monospace er nødt til at forskyde andre eventuelle opgaveleveringer. For opgaver med en værdi under 4.999,- DKK pålægges et tillæg svarende til 50% af opgavens samlede pris. For opgaver med en værdi på 5.000,- DKK eller derover pålægges et tillæg svarende til 25% af opgavens samlede pris. Ved hasteleverancer, der kræver arbejde i weekenden, på helligdage eller i planlagte ferieperioder, pålægges et tillæg på 100% uanset opgavens størrelse.
 5. For enhver opkrævning gælder det at betaling er 8 dage netto. Dersom betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter 2. påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.
 6. Monospace har ret til omgående at fremsætte krav om betaling af forfaldne og uforfaldne tilgodehavender hos kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle leverancer, såfremt betalinger udestår.
 7. Vær opmærksom på at Monospace forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.
 8. Monospace forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.
 9. Udover den tilbudte eller aftalte pris, er Monospace berettiget til at kræve betaling for:
  • Ekstra arbejde der påløber som følge af ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt materiale leveret af kunden samt ændringer i briefing efter igangsættelse.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, der aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
  • Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter og lign.
  • Ekstra omkostninger som følge af ekstraordinære prisstigninger på materialer og lignende, der anvendes til det aftalte projekt.
 10. Anerkender kunden ikke en faktura, er kunden forpligtet til senest 5 dage efter modtagelsen af fakturaen at reklamere skriftligt.

6. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

 1. Monospace er ansvarlig for at sikre, at den leverede ydelse er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-11) med de nedenfor anførte begrænsninger.
 2. Hvis der benyttes prismarkedsføring, er kunden altid ansvarlig for, at denne lever op til gældende lovgivning og Forbrugerombudsmandens retningslinjer på området. Hvis kunden leverer leads til Monospace er kunden ansvarlig for, at disse er opsamlet lovligt og lovligt kan bruges i det omfang, der aftales mellem parterne.
 3. Ved kundens godkendelse af det af Monospace udførte arbejde, afskærer kunden sig fra efterfølgende at gøre et erstatningsansvar gældende mod Monospace.
 4. Monospace er ikke ansvarlig for forsinkelser, der ikke kan tilskrives Monospace, f.eks. ekstraordinære forsinkelser hos eksterne leverandører eller andre forsinkelser som følge af ekstraordinære omstændigheder som f.eks. force majeure, krig og globale epidemier.
 5. Monospace’s ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill, tab som følge af forsinkelse eller af omdømme eller andre former for indirekte tab.
 6. Monospace er ikke ansvarlige for kundens tab der skyldes virusangreb, uautoriserede ændringer som følge af hacking, uautoriseret adgang eller lignende uanset at virusangrebet eller ændringen kan tilbageføres til Monospace.
 7. Det er kundens ansvar, at alle leverede forudsætninger, informationer og data overholder den for kunden gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.
 8. Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt Monospace i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som Monospace skal tage højde for.
 9. Kunden skal straks erstatte ethvert krav som Monospace måtte blive mødt med som følge af kundens manglende overholdelse af lovgivning, krænkelse af tredjemands rettigheder mv., ligesom kunden er erstatningsansvarlig for eventuelt tab, som Monospace måtte lide i forbindelse hermed fx advokatomkostninger.

7. Ophavsret og markedsføring

 1. Såfremt intet andet er aftalt får kunden, betinget af betaling, brugsretten til det udarbejdede materiale på det danske marked.
 2. Alle forberedelsesmaterialer, visuelt materiale og skitser, herunder alle elektroniske filer til udarbejdelse af projektet, forbliver ejendom af Monospace.
 3. Monospace og dertilhørende underleverandører kan, medmindre andet er aftalt, gøre brug af kundens kendetegn og leverede ydelser som led i egen markedsføring, forudsat at det sker loyalt og under iagttagelse af fortrolighedsforpligtelsen.

8. Reklamation og mangler

 1. Reklamation skal ske skriftligt og senest 5 arbejdsdage efter levering af en ydelse eller delydelse har fundet sted. For mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse, skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.
 2. For fejl og mangler, hvor der måtte blive reklameret efter fristens udløb, kan Monospace ikke drages til ansvar.

9. Annullering og fortrydelsesret

 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. logodesign/visuel identitet/billedbehandling, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.
 2. Ønsker kunden at annullere en opgave efter igangsættelse, er kunden forpligtet til at betale for alt udført arbejde.
 3. Eventuelle omkostninger forbundet med aflysningen betales af kunden, herunder bl.a. forpligtelser vedr. den planlagte produktion som Monospace eller dennes underleverandører hæfter for.
 4. Begge parter har forpligtet sig til at begrænse omkostningerne i forbindelse med en annullering.

10. Misligholdelse

 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Monospace berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
  • Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
  • Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
  • Kundens misbrug af Monospace’s og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret
  • Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

11. Lovvalg og værneting

 1. Eventuelle tvister mellem Monospace og en kunde afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for retten i Esbjerg efter retsplejelovens regler.

December 2022
Monospace